ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการฯ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ซ่อมฐานข้อมูลMysql

การตรวจสอบและซ่อมแซม Databases บน Windows และ Linux

mysqlcheck -u “user” -p –auto-repair –all-database
ตรวจสอบและซ่อมแซม Database ทั้งหมด

ถ้า Databses เป็น myisam สามารถใช้คำสั่งนี้ โดยตรงกับไฟล์ตารางในฐานได้

#myisamchk -r *.MYI
ตรวจสอบตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล

กรณีที่ต้องการตรวจสอบและซ่อมแซมเฉพาะบางตาราง
mysql -p
use db_name;
#ตรวจสอบตารางที่ต้องการ
check table table_name;
#ซ่อมตารางที่ต้องการ
repair table table_name;

การสำรองฐานข้อมูลMysql

วิธี Backup และ Restore ฐานข้อมูล Mysql ด้วย Command line วิธีสำรองฐานข้อมูล Mysql และ วิธีนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ (Import)

วิธีสำรองฐานข้อมูล Mysql (ฺBackup)

– การสำรองฐานข้อมูล ด้วย Command line เหมาะสำหรับการสำรองฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วย phpMyAdmin
– mysqldump เป็นโปรแกรมสำหรับทำหน้าที่สำรองฐานข้อมูล mysql เมื่อเราติดตั้ง Mysql Server ก็จะได้มันมาด้วย มาดูวิธีใช้ mysqldump ก่อนอื่นให้เข้าหน้าจอ Command Prompt ให้เรียบร้อยก่อน
รูปแบบในการสำรองฐานข้อมูล

$ mysqldump –opt -u [uname] -p[pass] [dbname] > [backupfile.sql

โดยที่
[uname] คือชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
[pass] คือรหัสผ่านของชื่อผู้ใช้งารฐานข้อมูล
[dbname] คือชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการสำรองข้อมูล
[backupfile.sql] คือชื่อไฟล์ที่ต้องการ
–opt คือ option ของการสำรองฐานข้อมูลเช่น การกำหนดเรื่องภาษา, เวอร์ชั่น
ตัวอย่างการใช้งาน

– การสำรองฐานข้อมูล mindphp ทั้งก้อน

$ mysqldump -u root -p mindphp > mindphp_backup.sql
จากตัวอย่าง หมายความว่า ใช้ user root ในการสำรองฐานข้อมูลที่ชื่อ mindphp เก็บไว้ใน ไฟล์ mindphp_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูล mindphp เฉพาะ บางตาราง
$ mysqldump -u root -p mindphp tb_users tb_tutorials > mindphp_sametable_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลหลายๆ ก้อนพร้อมกัน
$ mysqldump -u root -p –databases db1 db2 db3 > dbs_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลทุกก้อนในคำสั่งเดียว
$ mysqldump -u root -p –all-databases > alldb_backup.sql

– การสำรองฐานข้อมูลพร้อมทั้งบีบอัดไฟล์ที่ได้
$ mysqldump -u [uname] -p[pass] [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

ตัวอย่าง option ในการสำรองฐานข้อมูล
–add-drop-table: บอกให้ mysqldump เพิ่มคำสั่ง DROP TABLE ก่อนคำสั่ง CREATE TABLE เพื่อให้เวลาเรา restore ฐานข้อมูลกลับถ้า ถ้ามีตารางเดิมอยู่มันจะลบตารางเดิมออกก่อนแล้วสร้างตารางให้ใหม่พร้อมทั้งเอาข้อมูใส่ให้ที่ตารางนั้น

–no-data: เป็นการสำรองฐานข้อมูลเฉพาะโครงสร้างฐานข้อมูล โดยไม่ได้เอาข้อมูลมาด้วย

–add-locks: เป็นการเพิ่มคำสั่ง LOCK TABLES และ UNLOCK TABLES ตอนที่เรา backup restore

การ Restore หรือ การ Import ข้อมูลที่สำรองไว้นำกลับมาใช้ใหม่

$ mysql -u [uname] -p[pass] [mindphp] < [mindphp_backupfile.sql]
จากตัวอย่างคำสั่ง หมายความว่า เราจะ import ไฟล์ mindphp_backupfile.sql กลับไปที่ฐานข้อมูลที่ชื่อ mindphp

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ฯ ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ งบค่าบริการฯ ร้อยละ 70

ประกาศการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ลบตาราง log ในฐาน HosxP

ลบตาราง log (ใช้เมื่อจำเป็นจริงๆ เก็บไว้ 1 ปีน่าจะพอนะ เผื่อต้องการเพิ่มพื่้นที่ของ Hardisk)

มีขั้นตอนดังนี้

Tools –> SQL Query –> Copy คำสั่งทีละคำสั่ง –> Execute –>OK

 

DELETE FROM vn_stat_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE vn_stat_log;
DELETE FROM replicate_log WHERE event_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -365 DAY);
OPTIMIZE TABLE replicate_log;
DELETE FROM ksklog WHERE logtime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR) or modifytype =’fail’ ;
OPTIMIZE TABLE ksklog;
DELETE FROM opitemrece_log WHERE event_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -2 YEAR) ;
OPTIMIZE TABLE opitemrece_log;
DELETE FROM patient_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR) ;
OPTIMIZE TABLE patient_log;
DELETE FROM lab_entry_log WHERE log_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE lab_entry_log;
DELETE FROM opitemrece_finance_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE opitemrece_finance_log;
DELETE FROM report_access_log WHERE access_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE report_access_log;
DELETE FROM patient_emr_log WHERE access_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE patient_emr_log;
DELETE FROM rx_operator_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE rx_operator_log;
DELETE FROM pttype_log WHERE change_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE pttype_log;
DELETE FROM lab_access_log WHERE log_date_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE lab_access_log;
DELETE FROM hosxp_chat_log WHERE chat_time < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE hosxp_chat_log;
DELETE FROM ipt_cancel_log WHERE cancel_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_cancel_log;
DELETE FROM ipt_chart_location_log WHERE log_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_chart_location_log;
DELETE FROM system_backup_log WHERE backup_datetime < DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE system_backup_log;
DELETE FROM ipt_diagnosis_log WHERE ipt_diagnosis_log_date < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE ipt_diagnosis_log;
DELETE FROM opdcard_print_log WHERE print_date < DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL -1 YEAR);
OPTIMIZE TABLE opdcard_print_log;

1 2