สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา13.30น. เป็นต้นไป ที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ คลิ๊กดูเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) และบัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

ขอความร่วมมือในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี การศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

1 2