เผยแพร่ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยฯ ปีงบประมาณ 2567

รายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

1 2 3 68