ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก

ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์

1 2 3 59