โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

คปสอ. เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2565

2.โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงานคปสอ. เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ประจำปีงบประมาณ2565

4.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญศิลป์อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

5.รายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการCovid Free Setting เทศบาลต าบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

6.รายงานผลการดำเนินโครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565

7.โครงการพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก
 ในโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร (S&D-3×4-CQI) ปี 2565

8.โครงการอบรมพัฒนาทักษะกายใจและคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์

   จังหวัสกลนครปี 2564 

10.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

11.โครงการอบรมป้องกันส่งเสริมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
ทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

12.โครงการอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบโภชนาการดีสมส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมําณ 2564

13.โครงการอบรมส่งเสริมความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565

14.โครงการอบรมป้องกันส่งเสริมการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมําณ 2564

15.โครงการอบรมและฟื้นฟูองค์ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสสู่ความเป็นเลิศ
เทศบาลตําบลเจริญศิลป์อําเภอเจริญศิลป์ปีงบประมาณ 2565

16.โครงการอบรมให้ความรู้ อสม. หมอประจําบ้าน อบต. เจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564

17.รายงานผลการดำเนินงานโครงการนิเทศประเมินการประกันคุณภาพทางการพยาบาล QA ปีงบประมาณ 2565

18. โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ.เจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565