ขอความร่วมมือข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดหน่วยงานของท่าน (โดยเป็นข้าราชการที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอในที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยาการบุคคล