ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร