โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้สนจริยธรรม การรักษษวินัย การป้องกันมิให้ทำผิดวินัยและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศ คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบ 2564

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

1 2 3 4