เผยแพร่ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบค่าบริการฯร้อยละ 70) ปีงบประมาณ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ

เผยแพร่ราคากลางและตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร (งบค่าบริการฯร้อยละ 20) ปีงบประมาณ 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
1 2 3 7