รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.63-มี.ค.63)

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี