ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะตอดเชื้อไปเผาทำลายอย่างถูกวิธีจำนวน1งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง