เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำหรับ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป วัสดุอาหารผู้ป่วยและค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร