โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567

1. รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(re accreditation 3)ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567 

2.โครงการอบรมส่งเสริมการออมและวางแผนการเงินส่วนบุคคล ปี 2567

3.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมวิชาการและสาธิตการออกกำลังการเพื่อสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2567

4.โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอำเภอ
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5.โครงการ Smart Hospital โรงพยาบาลเจริญศิลป์
อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567

6.โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2567