เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562

EB6(1)02รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 62