เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2562