เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป วัสดุอาหารผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาบริการ ด้วยเงินบำรุง รพ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2565