เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ70 ปีงบประมาณ 2562 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ (รพ.สต.บ้านหนองแวง และ รพ.สต.บ้านดงสง่า

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

เผยแพร่แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ 70 สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ประกาศเผยแพร่แผน 70%

การเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” และใบสมัครลงทะเบียน bike อุ่นไอรัก

การเตรียมการจัดกิจกรรม “bike อุ่นไอรัก” และใบสมัครลงทะเบียน  bike อุ่นไอรัก

เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรม โรงพยาบาลเจ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างด้วยเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 สำหรับโรงพยาบาลเจริญศิลป์

แผนครุภัณฑ์และสิ่้งก่อสร้างเงินบำรุงปี62

1 2 3