ITA/การประเมินคุณธรรม

* คู่มือการบริหารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

* คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561

* แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤิมิชอบ ปีงบประมาณ 2561

ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่ิอป้องกันประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้รถของทางราชการ 

* รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

   ประจำปีงบประมาณ 2560

* อำนาจหน้าที่ รพ.ชุมชน

*แผนปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ให้มีวินัย คลิ๊ก แผนป้องกันการกระทำผิด คลิ๊ก  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2560

* รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2561

* คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

*คู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CHA-CPG.PCT.005-/2560  เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

*รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

*แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

*แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ส.2561

*การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสุนน

*รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

*ระบบการให้ข้อมูลการดำเนินการของหน่วยงาน โทรศัพท์ หมายเลข 0-4270-9148-49 สายด่วน 1669

 *คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน + คำสั่งกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *