โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

5.โครงการอบรมการพัฒนาความสุขด้านสังคม 4.0 ของยุค Gen Y ของยุค Gen Y แบ่งปันความสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการน้ำมันไพลไกลปวดเมื่อย คปสอ.เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

7.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการค้นหาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและและผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนครปี 2562

8.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพแบบเครือข่าย” โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2562

9.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในชุมชนอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖2

11.โครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

12. รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

13.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจ ำปี ๒๕๖๒

14.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการค้นหาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและและผู้ป่วยเอดส์ (RRTTR) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปี 2562

15.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น)ในชุมชนอ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

16.โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสาร ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

17.โครงการก้าวสู่โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2562

18.โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

19.โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

20.สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน ภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562ณ ลานเบาหวาน โรงพยาบาลเจริญศิลป์

21.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประกอบอาชีพเสริมและตลาดสร้างสุข ด้วยรักเหนือรัก คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

22.ประชุมวิชาการ Happy Relax ทำอย่างไรไม่ให้เครียด โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

23.สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชนภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562

24.สรุปโครงการอบรมการคัดกรองวัณโรค อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2562

25.โครงการ ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

26.โครงการครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกนำ้ยุงลาย ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร 2562

27.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย อำเภอเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

28.โครงการอบรมสร้างเสริมความรู้ผู้ประกอบการ เสริมสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

29.โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก ) เพื่อยกระดับไอคิวและพัฒนาชีวิตคนเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ2562

30.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการเยี่ยมสำรวจเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพ (surveillance survey)ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

32.โครงการบูรณาการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(HIV/STI) โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562

32.โครงการบูรณาการ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(HIV/STI)

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2562

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *