โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

1. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์ 2560 ของโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี2563

2. รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเจริญศิลป์

3.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ปีงบประมาณ 2563

4.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี งบประมาณ2563

5.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

6.โครงการอบรมการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2563

7.อบรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความคิด ซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้แนวคิด Model Strong โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

8.อบรมปลูกจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโรงพยาบาลเจริญศิลป์  ปีงบประมาณ 2563

9.รายงานการประชุมนิเทศติดตามการด างานเครือข่าย SRRT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

10.โครงการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลและ สถานบริการสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

11.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประชุมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีศรีเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

12.รายงานผลการด าเนินงานโครงการ การประชุมจัดท าข้อมูลเพื่อรับการประเมิน D-RTI
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

13.รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมการรับประเมิน HA Re-Accreditation ยาเสพติด อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

14.สรุปโครงการพัฒนาระบบการวัดความดันที่บ้านภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเจริญศิลป์ ปี พ.ศ2563

15.สรุปผลการด าเนินงานโครงการรณรงค์ให้ความรู้โรคไตเรื้อรังแก่เยาวชน,ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการร้านอาหารอ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

16.สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยไตเรื้อรังโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2563

17.สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดูแลเด็กพิเศษ เครือข่ายชมรม
ผู้ปกครองเด็กพิเศษ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเรือนญาติกา โรงพยาบาลเจริญศิลป์

18.โครงการอบรมให้ความรู้และสํารวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเทศบาลตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

19.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาทักษะกายใจและคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

20.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

21.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

22.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาทักษะกายใจและคัดกรองภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

23.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

24.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลตําบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 2563

25.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมSRRT อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี 2563

26.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โครงการครัวเรือนและสถานที่สาธารณะปลอดลูกน้ํายุงลาย ตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร ปี 2563

27.สรุปโครงการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพชมรมฌาปณกิจเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ2563

28.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการอบรมและฟื้นฟูองค์ความรู์อาสาสมัครสาธารณสุขสูขความเป็นเลิศเทศบาลตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ พ.ศ. 2563

29.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการอบรมและฟื้นฟูองค์ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสูขความเป็นเลิศอบต. เจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ พ.ศ 2563

30.รายงานผลการดําเนินงานโครงการโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขสูขความเป็นเลิศอําเภอเจริญศิลป์ พ.ศ. 2563

31.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ อสม. ในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ทางถนน เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

32.รายงานผลการดําเนินงานโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพทีมควบคุมโรคติดต่อตําบลเจริญศิลป์ อําเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจําปีงบประมาณ 2563

33.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการยุวชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

34.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลเอดส์โรงพยาบาลเจริญศิลป์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *