โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

1.รายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตาม งานโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

3.อบรม Happy Famaly เพิ่มพูนศักยภาพคนทำงาน ด้วยรักเหนือรัก โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

4.โครงการอบรมส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

5.อบรมชวิตนี้ดีถ้าไม่เครียดกับสภาพสังคมปัจจุบัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

6.ประชุมวิชาการการออกกำลังกาย คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

7.ประชุมวิชาการและสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

10.โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1/2566)

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ คปสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมทันตสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 

13. โครงการอบรมความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 

14.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

15.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เครือข่ายอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566