โครงการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

1.รายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตาม งานโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

2.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

3.อบรม Happy Famaly เพิ่มพูนศักยภาพคนทำงาน ด้วยรักเหนือรัก โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

4.โครงการอบรมส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

5.อบรมชวิตนี้ดีถ้าไม่เครียดกับสภาพสังคมปัจจุบัน โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

6.ประชุมวิชาการการออกกำลังกาย คปสอ.เจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

7.ประชุมวิชาการและสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

10.โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1/2566)

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ คปสอ.เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมทันตสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 

13. โครงการอบรมความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ปีงบประมาณ 2566 

14.รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงในองค์กร โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

15.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
เครือข่ายอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

16.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 43 แฟ้ม และพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหาร
ลูกหนี้โรงพยาบาลในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์จ.สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 4,5 และ 10 มีนาคม 2566

17.โครงการประชุมเชิงปกิบัติการ การซ้อมอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

18.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปีงบประมาณ2566

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

19.โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)

20.โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงานโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566กิจกรรมที่ 4 นิเทศ GREEN/CLEAN Hospital วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

21.สรุปโครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ปี งบประมาณ2566

โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

22.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโครงการอบรมให้ความรู้และสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

23.โครงการอบรมส่งเสริมความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

24.โครงการอบรมระบบการรักษาทางไกล และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ “หมอพร้อม”
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ( อสม.) อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

25.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการเยี่ยมส ารวจเฝ้าระวังกระบวนการคุณภาพ(surveillance survey)ตามมาตรฐานHA โรงพยาบาลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนครปีงบประมาณ 2566

26.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มวัยทำงานเขตตำบลเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

27.โครงการเยี่ยมสํารวจเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 ประจําปี 2566

28.โครงการสัมนาเตรียมตัวก่อนเกษียนอายุบุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์

29.โครงการชะลอภาวะไตวายในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

30.โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาและครัวเรือน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566

31.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิและพยาธิใบไม้ตับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

32.โครงการอบรมให้ความรู้และสำรวจความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

33.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรณรงค์หมู่บ้านสะอาดปลอดลูกนายุงลาย ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปี 2566

34.โครงการอบรมให้ความรู้ อสม. อปพร. และผู้นำชุมชน ในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (RTI) องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566

35.โครงการอบรมให้ความรู้ อสม. อปพร. และผู้นำชุมชน ในการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (RTI) เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566ผู้รับผิดชอบโครงการ

36.รายงานผลการดาเนินโครงการโครงการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแบบไร้รอยต่อโรงพยาบาลเจริญศิลป์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

37.รายงานผลการดาเนินโครงการโครงการพัฒนาทักษะกายใจและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

38.กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ รหัส กปท. L7798 อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

39.โครงการอบรมระบบการแพทย์ทางไกล และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ “หมอพร้อม”สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มเปราะบาง อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร